Traffic

Traffic

How to Get to Zhujiajiao Ancient Town from Shanghai

Please use the app to locate 555 Kezhiyuan Road (Shanghai)

By Bus

Shanghai Huzhu Expressway
The first bus departs from Pu'an Road in Shanghai at 06:00 and the last bus at 22:00
The first bus departs from Zhujiajiao bus station at 05:10 and the last bus at 21:00
Every 1 hour / shift

Qingpu road 19 to Zhujiajiao Town
The first bus leaves Zhujiajiao at 5:30 and the last bus at 22:40
The first bus departs from Huijin road at 5:30 and the last bus at 23:35

Metro line 17
Get off at Zhujiajiao station, exit 2, and walk along Zhuxi road to xiangningbang road to Zhujiajiao ancient town scenic spot

Self Driving

Shanghai - Yan'an Road Elevated - Shanghai Chongqing Expressway (G50) - Zhujiajiao exit - Zhufeng road off ramp - Zhufeng road - Huqingping Road (National Highway 318) - Zhuxi road - parking lot 555 kezhiyuan Road

Jiangsu - Huning Expressway - G42 Expressway - Suzhou - Zhujiajiao

Zhejiang - Shanghai Hangzhou Expressway - G60 Expressway - G92 Expressway (along the direction of Anting Jinshanwei) - Dagang overpass - Zhujiajiao

ZHUJIAJIAO